2020 ஆம் ஆண்டில் மிகவும் பிரபலமான Databases
2020 ஆம் ஆண்டில் மிகவும் பிரபலமான Databases

மேலும் வாசிக்க
SQL மற்றும் NoSQL க்கு இடையிலான வேறுபாடு
SQL மற்றும் NoSQL க்கு இடையிலான வேறுபாடு

மேலும் வாசிக்க
Introduction to Amazon DynamoDB
Introduction to Amazon DynamoDB

மேலும் வாசிக்க